Privacybeleid

Privacybeleid Domein Chef

https://domeinchef.nl

Over ons privacybeleid
Domein Chef geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daaromuitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onzedienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uwgebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voorcommerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van dewebsite en de daarop ontsloten dienstverlening van Domein Chef. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/12/2018, met het publiceren vaneen nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Ditprivacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waardeze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden dezegegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uitop welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruikbeschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrektepersoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contactopnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevensaan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevensverwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wijgebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Versio. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden metdeze partij gedeeld. Versio heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zijzullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Versio is op basis van de overeenkomst die wij methen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelenbestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-upsgemaakt om verlies van data te voorkomen.

WooCommerce.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies encorruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit detoepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verliesvan data te voorkomen.
Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versioverwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigendoeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van dediensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische enorganisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uwpersoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst totgeheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruikvan de diensten van Versio . Deze partij heeft passende technische en organisatorischemaatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevenszoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wijbehandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onzewebwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zichhet recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder teverbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden tedelen. Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uwfinanciële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgenmet betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens vantoepassing op de onderdelen van Paypal’s dienstverlening waarvoor zij derdeninschakelen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van dewettelijke termijnen is toegestaan.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Allehierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens vantoepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Facturatie en boekhouden
e-Boekhouden.nl
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhoudingmaken wij gebruik van de diensten van e-Boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adresen woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Dezegegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uwpersoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft denodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens tebeschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. e-Boekhouden.nl is totgeheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBirdgebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onzedienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd directverband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens nietvoor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken dezegegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u opte nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden nietmet derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overigeadministratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal totgeheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of eeneed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze websiteworden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dezegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geenpersoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijkonderzoek
In voorkomende gevallen kan Domein Chef op grond van eenwettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens inverband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In eendergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen onsbinnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Ditbetekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langervan onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wijdit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijkeadministratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens tebewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijnloopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofielen documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgevingheeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevensdie door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriftenen kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Inhet geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per postwenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wijhouden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van eenvergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften enkopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wijbinnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienenbij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevensop een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekendee-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers diedeze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronderwij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onzecontactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie opuw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij onsbekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, tebeperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekendee-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft nietlanger worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekkingdoen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dageneen reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op hetbij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u diewij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derdenzijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk gevalde dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling vandatabestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te makentegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van DomeinChef. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stakenin afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond datzullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aanu ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerdeindividuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uwgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u vanmening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onzecontactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaansebedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienstom bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websitegebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- enregelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaande verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijengebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid tewijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als hetnieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzameldegegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mailop de hoogte.


Contactgegevens

Domein Chef

Grote beerstraat 206-b19

Groningen

Nederland

T (062) 960-1548

E info@domeinchef.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Ivo Voolstra